This delicious 1974 De Rosa now on the site.

fyxo.co

#lifeistooshorttorideshitbikes