Finally able to get back training after a year off with my ankle and a 3 months off for my shoulder. Can't wait to get in shape and start driving cars!
9,587 likes
 • travispastranaFinally able to get back training after a year off with my ankle and a 3 months off for my shoulder. Can't wait to get in shape and start driving cars!

 • mk1masterpieceFools......... Bskjgchjdzjhfxnmgghdgkrjgxjhfxgcjgdxkhgcjfxkhgckjfxgcjgfzhkfdhkgfljgckjfxkjgcgxhkfcgchjdzjtdstheskhfdjlgkhbjljifhsyrlkhcykrsukgchkskugfhkdskygvzyktfhcgjzjtsuktfivoflhgcjgvfxtheshtkfklyxgdsytkfkhgkhvhmvmjgxyjrsljhcjyrdhchfdyrjcyghfcjcgjdhkyhtdkytxkyrdljgcyjrxkgrrkufjytfkyrdkutfkyrdlutduktflutdlufkudultdjyrxghddetxfgstdhdgjrgfhhfsgfjhfxjgfxhjrskhgckgdbfxkhgxjgfxxkhfxhjfkhfljxjhfjgcjhkfxjjgxkgrskhgcljgcjkhkhgkhfxmhfxyrjkhcryjfxkhgcjlgfkutdjytdkutdkjgcjyrhkgxjyrdiukrsiyrdkhfxjtrskyrsxtsrtoudkytdykfxjyfxkhfzkjhdzkyfxkurskhfxjysjetaisoiaiajrkyrskhfxhxjgfxgjjyrdgrsddrsrdffdhfxjgdjgfzjteskhfxjtskyfdjyrslugfmhfghhhirugdsgdkgdskyrdhkfxhfcfhjsjyfxjgdzjydhkfdkyrdkutdkyrskhfjgfjfdyrswqtrdwayrsjdyfxhkfxgzjtsyjrdiyrdjhxfjyrsjtrdhkfdjyeaurdkyrsiyrdhkfxykrxhkfxhkfxkjfdjydskufxykrskutdkyrskhfdyjesjyrdukfdkuxkyrstjuteautesjyrskhfdhktdhkgxhjdshkgchjdzjtfxyjdstjdukfdjyesjyrsjyfxkhfxjtsjhfxhfjtyirdjhfhjfdjgfdtsytrsjtdsjyrdjhfdjgfdgjwrrywaiytdokfhvhvccvhhygetuesutrsutrsoutdkugfljgckhfdjyrkgjhfyddaetutdhtsjyfjhfxhhfhdthdsuyrdjfgdjhfxhkfxiysutewoutoyraoytsoyraputrutdiutdtlutjtdhfxhdhfxhfndytkyrshgdhrshfdgdsgdzgdsgheajgrsjyrskhrskhfxyrstehkfdgdhmfxgrjshgdjggndtrjtrsiteakyrsjhfdggrryyksyrskykkyyrsyruyrsjrstjtrskgrsgggrrsrjtrsjhrfhvfgthrtsyrsthuiajtesjtesyrjyrsgfshfhfhffhgddgrsjyrjyrjjyrssjyhhfsrgsjyrswjyrsh
 • ljoemurphySick
 • gramsbystephenNice to meet you yesterday. Enjoy PVR and thanks for the surf tips!
 • hbarron199I am your biggest fan I even have your number my kawi 85 !!!!!!!!!
 • dragvoltzI miss my Honda,Kawasaki,and Yamaha
 • chad_montano@travispastrana What up Crazy Travis! Hey bro if you are interested in trying out some nutritional supplements let me know. I work for a nutrition company based out of San Diego, Ca called MRM Nutrition. We have everything you need to fit your lifestyle. I'll hook you up brother!
 • stevenrodzzzAre you going to ride mx anymore
 • dirtbikeman4WHATS BETTER HONDA OR Suzuki
 • tommymaffei77I like Honda for put bikes but I prefer Suzuki for racing I have a Honda cr 80 r custom made and it works good for racing
 • aandrewmmoffatI met you at the bar today in Mexico, it was an amazing opportunity
 • makeitrainnwhat bar ? @aandrewmmoffat
 • aandrewmmoffatAt the airport @makeitrainn
 • makeitrainnsame! @makeitrainn
 • zachary_johnson3Dude ur badass
 • jermiah2911Hooray
 • ivan_villa_Giant.. ouuu yeahhhhh !!
 • cj_bercaw199Awesi
 • cj_bercaw199Awesome I mean
 • joedirt199Nice
 • yourmatealan_I win
Log in to like or comment.