Tap video for sound
Video
616,974 views
 • kingjamesWe started w/ Bikeathons when I was 18, launched the I PROMISE program 6+ years ago, & now… THE I Promise School!!!! 📚🏫🚨👑🔥💪🔥💪🔥💪💯🙏 unbelievable. THE I Promise School. I can’t even say how proud and thankful I am for all the people who believe in my kids. They continue to inspire me every day. My kids are running a marathon & its uphill when you’re from the inner city. I know that our work isn’t done. This is a water station for them & we will continue to do everything we can to help them stay on track. Before I finish I have to send a huge s/o and thank you to my team, Dr. James, Dr. McWilliams-Woods, Keith, Nicole, all APS Board Members, Dr. Brad, Dr. Susie, Dr. Kristen, our LAB members, all of our partners, & most importantly of all, our kids. Without our kids working day in and out, we couldn’t have a program, and that’s why they heard this news before anyone else. One last time: THANK YOU. This is my family. #ipsakron #striveforgreatness🚀 #sayitonemoretime #THEipromiseschool

 • ivy__holysp6874AᶧLᶧLᶧ Iᶧ WᶧAᶧNᶧTᶧ AᶧTᶧ BᶧIᶧRᶧTᶧНDᶧAᶧYᶧ IᶧSᶧ Aᶧ BᶧIᶧGᶧ Dᶧ❥Iᶧ❥Cᶧ❥Kᶧ
 • lexissmoneysourceNeed funds? 💸 Dm me 📥
 • ssexxy_michelle__1363ƳŐŲ ŴȀƝŢ ŢŐ LŐŐǨ ȀŢ MƳ BŐŐBŠ?ƔĨŠĨŢ MƳ PŖŐFĨLĔ
 • ssexxy_michelle__1365ƳŐŲ ŴȀƝŢ ŢŐ LŐŐǨ ȀŢ MƳ BŐŐBŠ?ƔĨŠĨŢ MƳ PŖŐFĨLĔ
 • ssexxy_michelle__1363ŠĔX, ŠȞȀŖĨƝG ƝȀǨĔƊ PȞŐŢŐŠ, ƔĨƊĔŐŠ ȀŠ Ĩ MȀŠŢŲŖBȀŢĔ. ŢȞĔ LĨƝǨ ĨƝ MƳ PŖŐFĨLĔ, PLĔȀŠĔ ŖĔGĨŠŢĔŖ
 • liza__how2510MᶧYᶧ AᶧSᶧSᶧ WᶧAᶧNᶧNᶧAᶧ YᶧOᶧUᶧRᶧ DᶧIᶧCᶧKᶧ IᶧNᶧSᶧIᶧDᶧEᶧ MᶧEᶧ🎃 🍮
 • ssexxy_michelle__1363ƳŐŲ ŴȀƝŢ ŢŐ LŐŐǨ ȀŢ MƳ BŐŐBŠ?ƔĨŠĨŢ MƳ PŖŐFĨLĔ
 • hoopsnation❤️
 • ssexxy_michelle__1363ƳŐŲ ŴȀƝŢ ŢŐ LŐŐǨ ȀŢ MƳ BŐŐBŠ?ƔĨŠĨŢ MƳ PŖŐFĨLĔ
 • savannah_tinolatinaBỒYŚ 😗 Ī̂'Ḿ ВỒŔḘD́ T́ỒYD́ĂY❤️ Ī̂ ĹĪ̂КḘ VĪ̂ŔT́Ū̂АĹ 💲ḘХ, Ī̂F ŶОŪ̂'ŔḘ Ī̂ŃT́ḘŔḘŚT́ḘD́, JŪ̂ŚT́ VĪ̂ŚĪ̂T́ MŶ PŔỒFĪ̂ĹḘ💋🍹🍓
 • ssexxy_michelle__1368ŴȞŐ ŴȀƝŢŠ ŢŐ ƔĨŖŢŲȀL ŠĔX, ĈLĨĈǨ ŐƝ Ȁ LĨƝǨ ĨƝ MƳ PŖŐFĨLĔ, PLĔȀŠĔ ŖĔGĨŠŢĔŖ ȀƝƊ ĈŐƝŢȀĈŢ MĔ
 • alexandra_rebaudoẂĤО ẂֺĂֺŃTֺ́Ś Tֺ́Ồ Hֺ́ĂVֺḘ Ă ŔֺḘĂֺĹֺ ǴỒỒD́ 💲ֺḘХֺ ẂֺĪֺ̂T́Ĥ MḘ⁉️ֺֺ😍 VĪ̂ŚֺĪ̂T́ MŶ PŔỒFĪֺ̂ĹֺḘ, Ī̂ FֺḘḘĹ ŚỒ ВֺỒŔĪֺ̂ŃǴ Tֺ́ỒֺD́ĂֺY‍�ֺֺ✔
 • ssexxy_michelle__1368ƳŐŲ ŴȀƝŢ ŢŐ LŐŐǨ ȀŢ MƳ BŐŐBŠ?ƔĨŠĨŢ MƳ PŖŐFĨLĔ
Log in to like or comment.