عکسها نمیتوانند حس واقعی از تماشای این درختان را انتقال دهند.
عکس ثبت مختصری است. تا حالا بهش دقت نکرده بودم. عکسها کافی و کامل نیستند.
68 likes
  • roborendعکسها نمیتوانند حس واقعی از تماشای این درختان را انتقال دهند.
    عکس ثبت مختصری است. تا حالا بهش دقت نکرده بودم. عکسها کافی و کامل نیستند.

Log in to like or comment.