આજરોજ ભેસાણ તાલુકા યુવા ભાજપ દ્વારા આયોજિત મેડિકલ કેમ્પ માં આગેવાનો સાથે હાજરી આપી.
73 likes
  • kiritpatelbjpઆજરોજ ભેસાણ તાલુકા યુવા ભાજપ દ્વારા આયોજિત મેડિકલ કેમ્પ માં આગેવાનો સાથે હાજરી આપી.

Log in to like or comment.