આજરોજ વિસાવદર તાલુકા ના મોટાકોટડા ગામે નવનિર્મિત કન્યા શાળા ના લોકાર્પણ પ્રસંગે તાલુકા અને શહેર ભાજપ આગેવાનો સાથે હાજરી આપેલ.
60 likes
  • kiritpatelbjpઆજરોજ વિસાવદર તાલુકા ના મોટાકોટડા ગામે નવનિર્મિત કન્યા શાળા ના લોકાર્પણ પ્રસંગે તાલુકા અને શહેર ભાજપ આગેવાનો સાથે હાજરી આપેલ.

Log in to like or comment.