માણાવદર જે.એમ.પાનેરા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ માં આયોજિત વાર્ષિકોત્સવ  કાર્યક્રમ માં મંત્રીશ્રી ચીમનભાઈ સાપરીયા અને જયેશભાઇ રાદડિયા સાથે હાજરી આપી.
51 likes
  • kiritpatelbjpમાણાવદર જે.એમ.પાનેરા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ માં આયોજિત વાર્ષિકોત્સવ કાર્યક્રમ માં મંત્રીશ્રી ચીમનભાઈ સાપરીયા અને જયેશભાઇ રાદડિયા સાથે હાજરી આપી.

Log in to like or comment.