ملک نجومی تو / ما را بی مسکن کرده
سه شنبه دهم اسفند 95  اعتراض کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در برابر شهرداری تهران
63 likes
  • fedayi_communistملک نجومی تو / ما را بی مسکن کرده
    سه شنبه دهم اسفند 95  اعتراض کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در برابر شهرداری تهران

  • mehdi.nafisifarهمه جا اعتراض هست عالیه این روند
  • alireza_hamedani1984ننگ بر مارکسیستهای وطنفروش و جنایتکار
Log in to like or comment.