📍
گالرى راه ابريشم در فرمانيه امروز جمعه ٢٢ بهمن تا ساعت ٨ باز است. "چشم انتظار" مجموعه ى اخير بابك كاظمى، تا ٢٤ بهمن ادامه دارد.
📍
The gallery is open today till 8 pm. "Anticipating" recent works by #BabakKazemi will be on view till February 12.
257 likes
  • silkroadgallery📍
    گالرى راه ابريشم در فرمانيه امروز جمعه ٢٢ بهمن تا ساعت ٨ باز است. "چشم انتظار" مجموعه ى اخير بابك كاظمى، تا ٢٤ بهمن ادامه دارد.
    📍
    The gallery is open today till 8 pm. "Anticipating" recent works by #BabakKazemi will be on view till February 12.

Log in to like or comment.