الان متوجه شدم دکمه فالو در اینستاگرام حس نزدیکی به عبارت شریفه قرآن "کن فیکون" داره.
به معنی فرمود انجام بده و انجام شد. یا تغییر کن و تغییر کرد. یا حتی به وجود آی و به وجود آمد...
که البته ما در محاوره *شاید* اشتباه استفاده میکنیم. به جای زیر و رو کردن و با خاک یکسان کردن استفاده میکنیم. در حالیکه باید به وجود آوردن باشد. نه نابود کردن. حداقل تغییر و بهینه ساختن.
فرمود پیروی کن و پیروی شد! تمام. خلاص! اطاعت محض.
31 likes
  • roborendالان متوجه شدم دکمه فالو در اینستاگرام حس نزدیکی به عبارت شریفه قرآن "کن فیکون" داره.
    به معنی فرمود انجام بده و انجام شد. یا تغییر کن و تغییر کرد. یا حتی به وجود آی و به وجود آمد...
    که البته ما در محاوره *شاید* اشتباه استفاده میکنیم. به جای زیر و رو کردن و با خاک یکسان کردن استفاده میکنیم. در حالیکه باید به وجود آوردن باشد. نه نابود کردن. حداقل تغییر و بهینه ساختن.
    فرمود پیروی کن و پیروی شد! تمام. خلاص! اطاعت محض.

  • aidinnasiriان قره من قره فاتحه من الصلوات
  • roborendان الله یغفر من یقرا الفاتحه = @aidinnasiri خداوندا گناهان کسی را که سوره فاتحه بخواند ببخشا.
  • roborendرحمه الله من یقرا الفاتحه مع الصلوات. ورژن دیگرش هست که باکلاستره و میگه خداوند رحمت کند بر کسی که فاتحه بخواند بعد از یک صلوات
Log in to like or comment.