MONK FISH KARA-AGE | fried monk fish, satoimo, shishito, sudachi ponzu sauce