اين فرمانده ناكام، بی كفايت و تنبل بايد بركنار شود

از زمانیكه اين آدم بی كفايت و تنبل بر چوكی فرماندهی پوليس تكيه زده، جاده های كابل توسط خودمرداری هاي طالبان تروريست بيشتر از هر وقت ديگر با خون شهروندان و بهترين فرزندان نيروهاي امنيتي ما سرخ تَر و رنگين تر شده است.

همچنان گراف اختطاف، قتل، سرقت های مسلحانه و نا امنی هاي روز افزون در شهر كابل خيلي ها بلند رفته. حالا اين فرمانده ناتوان و ضعيف خودش به يک بخش بزرگی از مشكلات در اين شهر تبديل شده است.

بنابرين، از مقام محترم وزارت داخله احترامانه تقاضا داريم كه اين آدم فرسوده و ناتوان را از فرماندهی پوليس كابل بركنار نمايد!

#afghanpaper
@afghanpaper
61 likes
 • afghanpaperاين فرمانده ناكام، بی كفايت و تنبل بايد بركنار شود

  از زمانیكه اين آدم بی كفايت و تنبل بر چوكی فرماندهی پوليس تكيه زده، جاده های كابل توسط خودمرداری هاي طالبان تروريست بيشتر از هر وقت ديگر با خون شهروندان و بهترين فرزندان نيروهاي امنيتي ما سرخ تَر و رنگين تر شده است.

  همچنان گراف اختطاف، قتل، سرقت های مسلحانه و نا امنی هاي روز افزون در شهر كابل خيلي ها بلند رفته. حالا اين فرمانده ناتوان و ضعيف خودش به يک بخش بزرگی از مشكلات در اين شهر تبديل شده است.

  بنابرين، از مقام محترم وزارت داخله احترامانه تقاضا داريم كه اين آدم فرسوده و ناتوان را از فرماندهی پوليس كابل بركنار نمايد!

  #afghanpaper
  @afghanpaper

 • karimi5612این کثیف خودش فاشیست, طالب و وابسته به طالب های تروریست است.
Log in to like or comment.