.:
شما هم از "میل چیمپ" یا دیگر سرویس دهندگان ایمیل مارکتینگ استفاده میکنید؟

1⃣ :آره
2⃣ : نه
3⃣ : دیگر سرویس دهندگان

#ایمیل_مارکتینگ 🆔 @IranMRK
419 likes
Log in to like or comment.