دیگران،ما رو به کارهایی که
تموم می کنیم، می شناسند! 
نه، به کارهایی که شروع می کنیم...
__________________________
هر روز ساعت 9 صبح با یک #دمنوش_انگیزشی مهمان تیم بیشتر از یک نفر باشید.
@bishtarazyek
744 likes
Log in to like or comment.