نمایشگاه حجم های مجید کیامهر، تعادل معیوب، تنها تا پایان همین هفته. هر روز از ساعت 18 تا 22 میتوانید از این نمایشگاه بازدید کنید.
#پردیس_سینمایی_چارسو
151 likes
  • cinemacharsouنمایشگاه حجم های مجید کیامهر، تعادل معیوب، تنها تا پایان همین هفته. هر روز از ساعت 18 تا 22 میتوانید از این نمایشگاه بازدید کنید.
    #پردیس_سینمایی_چارسو

Log in to like or comment.