Marizkhone / مریض خونه:
استفاده طولانی از طلا براي مردان روی هورمونهایی که از هیپوفیز دربدن پخش میشود تأثیر منفی میگذارد

از خطرات طلا برای مردان میتوان به کاهش ترشح تستسترون و کمبود اسپرماتوزوئید و عقیم شدن آنها اشاره کرد
#مریضخونه#مریض_ خونه
Log in to like this
  • marizkhoneMarizkhone / مریض خونه:
    استفاده طولانی از طلا براي مردان روی هورمونهایی که از هیپوفیز دربدن پخش میشود تأثیر منفی میگذارد

    از خطرات طلا برای مردان میتوان به کاهش ترشح تستسترون و کمبود اسپرماتوزوئید و عقیم شدن آنها اشاره کرد
    #مریضخونه#مریض_ خونه

Log in to like or comment.