حمام چهار فصل مربوط به اواخر دوره قاجار است .این بنا در زمان احمدشاه قاجار بنا گردیده است و در اراک واقع شده است.
هم اکنون از این بنا بعنوان موزه استفاده می شود.
Mosaferkade.com
22 likes
  • mosaferkadeحمام چهار فصل مربوط به اواخر دوره قاجار است .این بنا در زمان احمدشاه قاجار بنا گردیده است و در اراک واقع شده است.
    هم اکنون از این بنا بعنوان موزه استفاده می شود.
    Mosaferkade.com

Log in to like or comment.