👼🏻👼🏻👼🏻
- نوزاد را نبايد روي سطح سرد گذاشت چون خيلي زود حرارت بدنش را از دست مي دهد . براي فهميدن حرارت بدن نوزاد ، پاهاي او را لمس مي كنيم . سرد بودن پاهاي نوزاد نشان مي دهد كه درجه حرارت بدن نوزاد پائين است
#چارسو 
#چهارسو 
#نوزاد
#4soo 
#chaharso 
#Baby
🌺🌸🌺🌸
199 likes
Log in to like or comment.