اگر درختان وای فای تولید میکردن ما اونا رو همه جا میکاشتیم 
حیف ک فقط اکسیژن تولید میکنند😟
مراقب درختان باشیم 😩🙏
درختا شش های زمین هستن 🆔 @bakoodak
19 likes
  • bakoodakاگر درختان وای فای تولید میکردن ما اونا رو همه جا میکاشتیم
    حیف ک فقط اکسیژن تولید میکنند😟
    مراقب درختان باشیم 😩🙏
    درختا شش های زمین هستن 🆔 @bakoodak

Log in to like or comment.