•
📍هم اكنون درحال نمايش:
چشم انتظار - بابك كاظمى | پنج شنبه و جمعه ساعت ٤ تا ٨ | يكشنبه تا چهارشنبه ٣ تا ٧ | گالرى شنبه ها تعطيل است. | گالرى راه ابريشم: فرمانيه غربى، بين آبكوه و آقايى، پلاك ١٠٣، واحد ٢
•
📍Currently on view:
Anticipating, by #BabakKazemi | Thursday & Friday 4 to 8 pm | Sunday to Wednesday 3 to 7 pm | Gallery is closed on Saturdays. | Silk Road Gallery: 103, Lavasani st
308 likes
  • silkroadgallery
    📍هم اكنون درحال نمايش:
    چشم انتظار - بابك كاظمى | پنج شنبه و جمعه ساعت ٤ تا ٨ | يكشنبه تا چهارشنبه ٣ تا ٧ | گالرى شنبه ها تعطيل است. | گالرى راه ابريشم: فرمانيه غربى، بين آبكوه و آقايى، پلاك ١٠٣، واحد ٢

    📍Currently on view:
    Anticipating, by #BabakKazemi | Thursday & Friday 4 to 8 pm | Sunday to Wednesday 3 to 7 pm | Gallery is closed on Saturdays. | Silk Road Gallery: 103, Lavasani st

Log in to like or comment.