همدیگر را یافتن هنر نیست هنر این است که همدیگر را گم نکنیم . آدم های ساده را به هیچ دلیلی دوست دارم آدم های که خودشان هستند و نقش بازی نمی کنند ســـادگی شیک ترین ژست دنیاست!! ژستتون برقرار دوستای کافه کادو ، شبتون بخیر ، حتما سایت رو ببینید ، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و اونارو تگ کنید .
43 likes
  • cafekadoهمدیگر را یافتن هنر نیست هنر این است که همدیگر را گم نکنیم . آدم های ساده را به هیچ دلیلی دوست دارم آدم های که خودشان هستند و نقش بازی نمی کنند ســـادگی شیک ترین ژست دنیاست!! ژستتون برقرار دوستای کافه کادو ، شبتون بخیر ، حتما سایت رو ببینید ، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و اونارو تگ کنید .

Log in to like or comment.