سپید: ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، یکی از وجوه  مشارکت جامعه سلامت‌محور را مشارکت آنها در توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت خواند و گفت: باتوجه به تنگناهایی که در حوزه مراکز بهداشتی درمانی در سراسر کشور وجود دارد، ما باید بتوانیم از ظرفیت مردم در رفع این تنگناها استفاده کنیم و خوشبختانه در اقصی‌نقاط کشور مردم در این زمینه مشارکت دارند. درحال حاضر هشتصد و دوازده خیریه سلامت در سطح کشور وجود دارد که چهارصد و پنجاه خیریه دارای مراکزی مانند بیمارستان، درمانگاه، پلی‌کلینیک خیریه و غیره دارند. وی کمک‌های مردمی به حوزه سلامت در سال نود و چهار را قریب به هزار میلیارد و در شش ماهه اول سال نود و پنج میزان این کمک‌ها را قریب به هفتصد و هشتاد میلیارد تومان اعلام کرد.  ایازی یکی  از رویکردهای جامعه سلامت‌محور را استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان‌ها و بنگاه‌های دیگر به نفع سلامت مردم و در قالب مشارکت‌های بین‌بخشی خواند و تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که حداکثر بیست و پنج  درصد از موضوعات مربوط به سلامت مردم در اختیار مدیریت نظام سلامت و هفتادو پنج درصد بقیه در اختیار بقیه است
119 likes
  • sepidonlineسپید: ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، یکی از وجوه مشارکت جامعه سلامت‌محور را مشارکت آنها در توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت خواند و گفت: باتوجه به تنگناهایی که در حوزه مراکز بهداشتی درمانی در سراسر کشور وجود دارد، ما باید بتوانیم از ظرفیت مردم در رفع این تنگناها استفاده کنیم و خوشبختانه در اقصی‌نقاط کشور مردم در این زمینه مشارکت دارند. درحال حاضر هشتصد و دوازده خیریه سلامت در سطح کشور وجود دارد که چهارصد و پنجاه خیریه دارای مراکزی مانند بیمارستان، درمانگاه، پلی‌کلینیک خیریه و غیره دارند. وی کمک‌های مردمی به حوزه سلامت در سال نود و چهار را قریب به هزار میلیارد و در شش ماهه اول سال نود و پنج میزان این کمک‌ها را قریب به هفتصد و هشتاد میلیارد تومان اعلام کرد. ایازی یکی از رویکردهای جامعه سلامت‌محور را استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان‌ها و بنگاه‌های دیگر به نفع سلامت مردم و در قالب مشارکت‌های بین‌بخشی خواند و تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که حداکثر بیست و پنج درصد از موضوعات مربوط به سلامت مردم در اختیار مدیریت نظام سلامت و هفتادو پنج درصد بقیه در اختیار بقیه است

Log in to like or comment.