🍁 کوچه های پاییزی اخلمد 🍁
🍁
حقیقتی که با نیت بد بیان می شود،
از همه دروغ هایی که همه انسان ها می توانند بسازند
خطرناکتر است!
#ویلیامز_بلیک
🍁
عکس از #حسین_پروازی
🍁
#اخلمد
#اخلومد 
#بهشت_خراسان
#اخلمد_مشهد
#دره_اخلمد
#چناران 
#کوچه_اخلمد
#کوچه_باغ_اخلمد 
#کوچه_باغ
#رودخانه
#جوی_آب
#رودخانه_اخلمد
#جوی_آب_اخلمد
#پاییز_اخلمد
#پائیز_اخلمد
#کوچه_باغ_اخلمد
#کوچه_باغ_پاییزی
#کوچه_باغ_پاییز
#کوچه_باغ_پائیزی
#کوچه_باغ_پائیز 
#کوچه_باغ
#akhlamad
#akhlomad
#khorasan_paradise 
#chenaran
#fall
#خریف 
#الخریف