🔹کلیات بودجه سال 96 کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد
🔹عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه بودجه سال 96 کل کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد
🆔 @bamdadportal
51 likes
  • bamdadportal🔹کلیات بودجه سال 96 کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد
    🔹عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه بودجه سال 96 کل کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد
    🆔 @bamdadportal

Log in to like or comment.