⛄
خوشبختی
یک سفراست؛
نه یک مقصد! 
هیچ زمانی
بهترازهمین لحظه
برای شادبودن وجودندارد.
❄
#اخلمد
#اخلومد 
#بهشت_خراسان
#اخلمد_مشهد
#دره_اخلمد
#چناران 
#پاییز 
#پائیز 
#زمستان
#برف
#بارش_برف_اخلمد
#برف_اخلمد
#زمستان_اخلمد
#akhlamad
#akhlomad
#akhloumad
#akhloomad
#akhlumad
#khorasan_paradise 
#chenaran
#Winter
#Snow
#شتاء
#ثلج
68 likes
Log in to like or comment.