آدم برنده هیچ موقع جا نمی زنه ، آدمی که جا می زنه هیچ موقع نمی بره
41 likes
  • wikimarketingآدم برنده هیچ موقع جا نمی زنه ، آدمی که جا می زنه هیچ موقع نمی بره

  • dashing__manبعضی جاها برنده و بازنده ملاک نیست بلکه داشتن و نداشتن ملاکه
Log in to like or comment.