:
ازگفتگوبا معاون فرهنگی سپاه درباره حماسه9دی تاگزارشی ازمنشورتبلیغاتی حقوق شهروندی و بی‌توجهی به مشکلات واقعی مردم؛
درشماره53 #هفته_نامه_نماینده
عرضه ازصبح شنبه درکیوسکهای مطبوعات تهران
@Namayande_news
21 likes
  • namayande_news:
    ازگفتگوبا معاون فرهنگی سپاه درباره حماسه9دی تاگزارشی ازمنشورتبلیغاتی حقوق شهروندی و بی‌توجهی به مشکلات واقعی مردم؛
    درشماره53 #هفته_نامه_نماینده
    عرضه ازصبح شنبه درکیوسکهای مطبوعات تهران
    @Namayande_news

  • s.fmosavi1233عالی👌👌👌
Log in to like or comment.