در آپدیت امروز پریزما، این اپلیکیشن به یک شبکه اجتماعی تبدیل شد، آیا #پریزما میتواند رقیب جدی #اینستاگرام باشد؟
https://goo.gl/c722vZ
40 likes
  • roonegarدر آپدیت امروز پریزما، این اپلیکیشن به یک شبکه اجتماعی تبدیل شد، آیا #پریزما میتواند رقیب جدی #اینستاگرام باشد؟
    https://goo.gl/c722vZ

Log in to like or comment.