#معرفی_کتاب خدایا اجازه 🔹کتاب «خدایا اجازه» در قالب پرسش و پاسخ هایی بین کودکان و خدا شکل می گیرد تا خداوند را به کودکان معرفی کند. پاسخ ها همگی متکی بر آیات قرآن و احادیث اهل بیت (ع) تدوین یافته است. در این کتاب به 241 پرسش در قالب شش فصل پاسخ داده شده است. 🔹 ابتدا پرسش های دربارۀ صفات خدا، دلایل وجود او و پاسخ به برخی ابهامات درباره اوست. 🔹 سپس دربارۀ ارزش دعا و آداب آن و برخی دعاهای کودکانه پرسش هایی آورده شده است. 🔹 در ادامه مبحث آفرینش، بهشت و جهنم، اخلاق و سایر موضوعات مطرح شده است.

#کودک 
مولف: غلامرضا حیدری ابهری
نقاش کتاب: سام سلماسی
ناشر کتاب : جمال

#کودک 📚 @bookroom
32 likes
 • bookroom.ir#معرفی_کتاب خدایا اجازه 🔹کتاب «خدایا اجازه» در قالب پرسش و پاسخ هایی بین کودکان و خدا شکل می گیرد تا خداوند را به کودکان معرفی کند. پاسخ ها همگی متکی بر آیات قرآن و احادیث اهل بیت (ع) تدوین یافته است. در این کتاب به 241 پرسش در قالب شش فصل پاسخ داده شده است. 🔹 ابتدا پرسش های دربارۀ صفات خدا، دلایل وجود او و پاسخ به برخی ابهامات درباره اوست. 🔹 سپس دربارۀ ارزش دعا و آداب آن و برخی دعاهای کودکانه پرسش هایی آورده شده است. 🔹 در ادامه مبحث آفرینش، بهشت و جهنم، اخلاق و سایر موضوعات مطرح شده است.

  #کودک
  مولف: غلامرضا حیدری ابهری
  نقاش کتاب: سام سلماسی
  ناشر کتاب : جمال

  #کودک 📚 @bookroom

 • maysa_sismooniخیلی زیبا 👌
 • bookroom.ir@maysa_sismooni ممنونم. لطف شماست
Log in to like or comment.