شکلات نقاشی پرنسلین
و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگریست

#شکلات #شکموها_در_همین_دنیا_به_بهشت_میروند #شکلات_تلخ #شکلاتی#هدايا #هدیه_تولد #هدیه_خاص #هدیه #هدیه_هنری #کادو #کادویی #کادو_تولد #کادو_خاص #سالگردازدواج #سالگرد #کادو
437 likes
Log in to like or comment.