.
«سرمایه اجتماعی و توسعه صنعتی در ایران» منتشر شد

بخشی از کتاب را می‌توانید از کانال تلگرام نشر نی دانلود کنید. (لینک کتاب در بالای صفحه) neypub

همچنان که سرمایه‌ی اجتماعی نقش درخور ملاحظه‌ای در توسعه‌ی صنعتی دارد، از روند و کیفیت صنعتی‌شدن نیز تأثیر می‌پذیرد. به‌رغم تأثیرات مثبت سرمایه‌ی اجتماعی بر فرایند توسعه‌ی صنعتی، چگونگی تأثیر صنعتی‌شدن بر سطح و ساختار سرمایه‌ی اجتماعی شفافیت لازم را ندارد و این امر موجب ابهام در برایند تعامل میان این دو می‌شود. کتاب حاضر با بررسی تعاملات بین این دو مقوله، در چارچوب نظریات اقتصادی و جامعه‌شناسی، الگویی را ارائه می‌کند که با استفاده از آن، تحلیل عمیق‌تر سازوکارهای تعامل بین سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی امکان‌پذیر می‌شود.

لینک کتاب در سایت نشر نی: goo.gl/VHInrj
لینک کتاب در سایت آمازون: www.amazon.com/dp/9641854801
نسخه‌ی الکترونیک کتاب را می‌توانید از اپلیکیشن کتاب‌خوان نشر نی تهیه کنید.

چاپ اول ۱۳۹۵
۲۰۰۰۰ تومان
464 likes
 • nashreney.
  «سرمایه اجتماعی و توسعه صنعتی در ایران» منتشر شد

  بخشی از کتاب را می‌توانید از کانال تلگرام نشر نی دانلود کنید. (لینک کتاب در بالای صفحه) neypub

  همچنان که سرمایه‌ی اجتماعی نقش درخور ملاحظه‌ای در توسعه‌ی صنعتی دارد، از روند و کیفیت صنعتی‌شدن نیز تأثیر می‌پذیرد. به‌رغم تأثیرات مثبت سرمایه‌ی اجتماعی بر فرایند توسعه‌ی صنعتی، چگونگی تأثیر صنعتی‌شدن بر سطح و ساختار سرمایه‌ی اجتماعی شفافیت لازم را ندارد و این امر موجب ابهام در برایند تعامل میان این دو می‌شود. کتاب حاضر با بررسی تعاملات بین این دو مقوله، در چارچوب نظریات اقتصادی و جامعه‌شناسی، الگویی را ارائه می‌کند که با استفاده از آن، تحلیل عمیق‌تر سازوکارهای تعامل بین سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی صنعتی امکان‌پذیر می‌شود.

  لینک کتاب در سایت نشر نی: goo.gl/VHInrj
  لینک کتاب در سایت آمازون: www.amazon.com/dp/9641854801
  نسخه‌ی الکترونیک کتاب را می‌توانید از اپلیکیشن کتاب‌خوان نشر نی تهیه کنید.

  چاپ اول ۱۳۹۵
  ۲۰۰۰۰ تومان

Log in to like or comment.