#عقیم_سازی
61 likes
  • tehrannews_ir#عقیم_سازی

  • dr.t.d.mاول از عقیم سازی گور خواب ها شروع میشه بعد که فکر جامعه رو قانع و راضی کردن به عقیم سازی کارگر بعد عقیم سازی روحانیون بعد سایر مخالفینشون!!!و واینجوری به جای حل کردن مشکلات مردم بیچاره صورت مسءله حل میشه و تمام
Log in to like or comment.