وقت آن رسیده است که متخصص رشته بسیارمورد نیاز و پولساز هوش تجاری شوید
دوره آموزش
 Business Intelligence using SSAS 2016

021-88989781
021-88989782	
www.fad.ir
20 likes
 • faratarazdaneshوقت آن رسیده است که متخصص رشته بسیارمورد نیاز و پولساز هوش تجاری شوید
  دوره آموزش
  Business Intelligence using SSAS 2016

  021-88989781
  021-88989782
  www.fad.ir

Log in to like or comment.