🔹تنبیه بدنی چیست؟
هر شکل از ضربه زدن یا وارد کردن درد بر بدن دیگری برای تغییر دادن رفتار یا نگرشی در او تنبیه بدنی است. از یک پشت دست زدن آرام برای ممانعت از نزدیک شدن کودک دو ساله به کتری آب جوش تا زدن دانش‌آموزان با خط کش و کمربند تنبیه بدنی به شمار می‌آید و پیامدهای جبران‌ناپذیری در زندگی آن‌ها خواهد داشت. 🔹هر که زورش بیش، حرفش پیش‌تر
یکی از آثار تنبیه بدنی نهادینه شدن این باور در کودکان است که «هر کس زور بیشتری دارد، حق دارد زور بگوید و تنبیه بدنی و خشونت ورزیدن با کوچک‌ترها و ضعیف‌ترها رفتاری منطقی است». 🔹تنبیه بدنی این پیام به کودک منتقل می‌کند که وقتی عصبی و خسته و کلافه‌ای نیازی نیست خودت را کنترل کنی.
65 likes
  • afroozschool🔹تنبیه بدنی چیست؟
    هر شکل از ضربه زدن یا وارد کردن درد بر بدن دیگری برای تغییر دادن رفتار یا نگرشی در او تنبیه بدنی است. از یک پشت دست زدن آرام برای ممانعت از نزدیک شدن کودک دو ساله به کتری آب جوش تا زدن دانش‌آموزان با خط کش و کمربند تنبیه بدنی به شمار می‌آید و پیامدهای جبران‌ناپذیری در زندگی آن‌ها خواهد داشت. 🔹هر که زورش بیش، حرفش پیش‌تر
    یکی از آثار تنبیه بدنی نهادینه شدن این باور در کودکان است که «هر کس زور بیشتری دارد، حق دارد زور بگوید و تنبیه بدنی و خشونت ورزیدن با کوچک‌ترها و ضعیف‌ترها رفتاری منطقی است». 🔹تنبیه بدنی این پیام به کودک منتقل می‌کند که وقتی عصبی و خسته و کلافه‌ای نیازی نیست خودت را کنترل کنی.

Log in to like or comment.