خطوط راه آهن در هم تنیده انگلیس و جالب اینکه تصادف قطاری اتفاق نمیفته ولی در بعضی کشورها با یک خط رفت و برگشت،  قطار ها با هم برخورد میکنند.‌.، __________________
www.radwebco.com
1,815 likes
  • radwebcoخطوط راه آهن در هم تنیده انگلیس و جالب اینکه تصادف قطاری اتفاق نمیفته ولی در بعضی کشورها با یک خط رفت و برگشت، قطار ها با هم برخورد میکنند.‌.، __________________
    www.radwebco.com

  • majid.habibi4886@mojtabakhoddami
  • yasin_m_iوووی
Log in to like or comment.