دشوار نبود شناختن تو حتا در شلوغی مترو... گویی خدا فشار داد دگمه ی "توقف" را و یخ بست خنده بر لبان کودکی که دست در دست مادرش به سمت باجه ی بلیت می رفت ... از حرکت ماندند تمام "عابران" و ازدحام ایستگاه از تپش افتاد حتا ترمز گرفت قطاری که می گذشت! تنها تو قدم بر می داشتی همچنان و من می شنیدم ضرب قدم هایت را همان صدایی که عمری آشناتر بود از صدای نفس هایم برای من ... ... لبخند زدی و چال های گونه ات زیباترین دلیل سرودن بود نه! دشوار نبود شناختن تو حتا در شلوغی مترو ...! محصولات هنرمندانه و خلاق برند "بهزاد آرت" را از کافه کادو بصورت مستقیم تهیه کنید . 
به سایت کافه کادو مراجعه کنید
50 likes
  • cafekadoدشوار نبود شناختن تو حتا در شلوغی مترو... گویی خدا فشار داد دگمه ی "توقف" را و یخ بست خنده بر لبان کودکی که دست در دست مادرش به سمت باجه ی بلیت می رفت ... از حرکت ماندند تمام "عابران" و ازدحام ایستگاه از تپش افتاد حتا ترمز گرفت قطاری که می گذشت! تنها تو قدم بر می داشتی همچنان و من می شنیدم ضرب قدم هایت را همان صدایی که عمری آشناتر بود از صدای نفس هایم برای من ... ... لبخند زدی و چال های گونه ات زیباترین دلیل سرودن بود نه! دشوار نبود شناختن تو حتا در شلوغی مترو ...! محصولات هنرمندانه و خلاق برند "بهزاد آرت" را از کافه کادو بصورت مستقیم تهیه کنید .
    به سایت کافه کادو مراجعه کنید

Log in to like or comment.