.
نحوه قرارگیری موتور روی یک هواپیمای آب نشین.
جلوگیری از برخورد ملخ با آب و ممانعت از ورود آب به موتور دلایل اصلی جانمایی موتور به این صورت است.
623 likes
  • javanhavafaza.
    نحوه قرارگیری موتور روی یک هواپیمای آب نشین.
    جلوگیری از برخورد ملخ با آب و ممانعت از ورود آب به موتور دلایل اصلی جانمایی موتور به این صورت است.

Log in to like or comment.