با وجود ميزى تو دفتر هر روز روز كاريه براى ما 😉 #كار #بازاركار #كارآفرينى #ميزى
185 likes
Log in to like or comment.