چاپ مقاله دوتن از کارشناسان بانک ایران زمین در ویژه نامه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با عنوان:
بررسی فقهی وحقوقی (اسلامی) استفاده از کارتهای اعتباری در نظام بانکی 🔷سمیه سادات حسن نیامقدم
کارشناس ارشد حقوق خصوصی- کارشناس حقوقی بانک ایران زمین 🔷مرضیه احمدی
دانشجوی دکتری امور مالی- کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی وسرمایه انسانی بانک ایران زمین ◀️کارت اعتباری در دنیا و از نیمه دوم قرن بیستم به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته است . در ایران از یک طرف نظام بانکی برای تامین مالی تولید کننده به جای مصرف کننده تحت فشار است و از سوی دیگر، فروشندگان به دلیل عدم توان نقدی خریداران به سمت فروش نسیه رفته اند و مجبور هستند برای این کار از بانکها تسهیلات در یافت کنند ، از این رو لازم است با شکل گرفتن تقاضای اجتماعی، تامین مالی مصرف کننده جلب شود . تفاوت های مدل کارت اعتباری در ایران با سایر کشور ها از قبیل مباحث شرعی مربوط به کارت اعتباری ، میزان کارآمدی دستورالعمل جدید، ساختار کارمزدی و غیره جای تامل داشته و می توان به عنوان موانع ابتدائی پیش روی این محصول در شبکه بانکی دانست .
◀️از آن جا که خاستگاه اصلی کارتهای اعتباری، کشورهای غربی است روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس ضرورت دارد راه حل های فقهی و حقوقی اسلامی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود، لذا در این مقاله به بررسی راه حل های فقهی و حقوقی (اسلامی) کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه و همچنین موانع و چالش های آن پرداخته شده است.

متن این کامل این مقاله را می توانید در ویژه نامه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت و همچنین در شماره آینده مجله ارتباط ایران زمین مطالعه کنید.
#بانک #بانکی #بانکداری_دیجیتال #بانک_دیجیتال #بانک_ایران_زمين #همایش #نمایشگاه #مقاله #کارشناس #بانکداری_الکترونیک #کارت #کارت_اعتباری
68 likes
 • izbank.irچاپ مقاله دوتن از کارشناسان بانک ایران زمین در ویژه نامه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با عنوان:
  بررسی فقهی وحقوقی (اسلامی) استفاده از کارتهای اعتباری در نظام بانکی 🔷سمیه سادات حسن نیامقدم
  کارشناس ارشد حقوق خصوصی- کارشناس حقوقی بانک ایران زمین 🔷مرضیه احمدی
  دانشجوی دکتری امور مالی- کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی وسرمایه انسانی بانک ایران زمین ◀️کارت اعتباری در دنیا و از نیمه دوم قرن بیستم به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته است . در ایران از یک طرف نظام بانکی برای تامین مالی تولید کننده به جای مصرف کننده تحت فشار است و از سوی دیگر، فروشندگان به دلیل عدم توان نقدی خریداران به سمت فروش نسیه رفته اند و مجبور هستند برای این کار از بانکها تسهیلات در یافت کنند ، از این رو لازم است با شکل گرفتن تقاضای اجتماعی، تامین مالی مصرف کننده جلب شود . تفاوت های مدل کارت اعتباری در ایران با سایر کشور ها از قبیل مباحث شرعی مربوط به کارت اعتباری ، میزان کارآمدی دستورالعمل جدید، ساختار کارمزدی و غیره جای تامل داشته و می توان به عنوان موانع ابتدائی پیش روی این محصول در شبکه بانکی دانست .
  ◀️از آن جا که خاستگاه اصلی کارتهای اعتباری، کشورهای غربی است روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس ضرورت دارد راه حل های فقهی و حقوقی اسلامی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود، لذا در این مقاله به بررسی راه حل های فقهی و حقوقی (اسلامی) کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه و همچنین موانع و چالش های آن پرداخته شده است.

  متن این کامل این مقاله را می توانید در ویژه نامه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت و همچنین در شماره آینده مجله ارتباط ایران زمین مطالعه کنید.
  #بانک #بانکی #بانکداری_دیجیتال #بانک_دیجیتال #بانک_ایران_زمين #همایش #نمایشگاه #مقاله #کارشناس #بانکداری_الکترونیک #کارت #کارت_اعتباری

 • farabiacc🍃
Log in to like or comment.