📢📢📢كانال #پلاك٢١

قوانين #آپارتمان_نشیني 👇👇
#هزینه_مشترک
با تعیین منابع درآمد #ساختمان و تصویب آن توسط مجمع عمومی، مدیر (هیأت مدیره)، وجوه حاصله را صرف اداره ساختمان می کند. قانونگذار در ماده بیست و پنج آیین نامه اجرایی به تعریف هزینه های مشترک پرداخته است، اما در واقع این ماده ، موارد مصرف هزینه های مشترک را تعیین نموده است. بر اساس ماده بیست و پنج آیین نامه اجرایی قانون تملک #آپارتمانها. 🏣هزینه های مشترک عبارتنداز: 
1- هزینه های لازم برای استفاده ، حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات.
2- هزینه های اداری و حق الزحمه #مدیر یا مدیران.
3- بر این موارد حق بیمه ساختمان را نیز باید افزود:

الف- استفاده، حفظ و نگاهداری ساختمان :انرژی های گوناگون گرمایشی و سرمایشی، برق مشترک راهروها، راه پله ها، حیاط و پارکینگ، از جمله مواردی است که به طور مشترک مورد استفاده مالکین قرار می گیرد و قسمتی از در آمد ساختمان برای این نوع هزینه ها تخصیص می یابد.

ب- همچنین بخشی از درآمدها صرف نگاهداری تأسیسات حرارتی و برودتی، تعمیر تأسیسات آب و برق و ... می شود.
ج- قسمتی از درآمدها نیز برای نگاهداری ساختمان، آسفالت پشت بام، تعمیر دیوارها و پله ها و تزئینات قسمت های مشترک #هزینه می شود. 
د- پرداخت #حق-بیمه ، هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر
به موجب قانون، مدیر (هیأت مدیره) مکلف است بخشی از درآمد ساختمان را صرف بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی نماید.
ه- در ساختمان های بزرگ که اداره آنها مستلزم تشکیلات گسترده است و از برخی افراد جهت انجام امور اداری استفاده می شود، پرداخت #حقوق پرسنل اداری موجب تحمیل هزینه هایی بر ساختمان می شود. حق الزحمه مدیر (هیأت مدیره) نیز از جمله هزینه هایی است که باید از محل درآمد #ساختمان پرداخت شود. 🏠 www.pelak21.com
☎️📞 ۰۲۱-۴۲۰۸۴۳۲۱
✉️ info@pelak21.com
👉 telegram.me/pelak21official
13 likes
 • pelak21official📢📢📢كانال #پلاك٢١

  قوانين #آپارتمان_نشیني 👇👇
  #هزینه_مشترک
  با تعیین منابع درآمد #ساختمان و تصویب آن توسط مجمع عمومی، مدیر (هیأت مدیره)، وجوه حاصله را صرف اداره ساختمان می کند. قانونگذار در ماده بیست و پنج آیین نامه اجرایی به تعریف هزینه های مشترک پرداخته است، اما در واقع این ماده ، موارد مصرف هزینه های مشترک را تعیین نموده است. بر اساس ماده بیست و پنج آیین نامه اجرایی قانون تملک #آپارتمانها. 🏣هزینه های مشترک عبارتنداز:
  1- هزینه های لازم برای استفاده ، حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات.
  2- هزینه های اداری و حق الزحمه #مدیر یا مدیران.
  3- بر این موارد حق بیمه ساختمان را نیز باید افزود:

  الف- استفاده، حفظ و نگاهداری ساختمان :انرژی های گوناگون گرمایشی و سرمایشی، برق مشترک راهروها، راه پله ها، حیاط و پارکینگ، از جمله مواردی است که به طور مشترک مورد استفاده مالکین قرار می گیرد و قسمتی از در آمد ساختمان برای این نوع هزینه ها تخصیص می یابد.

  ب- همچنین بخشی از درآمدها صرف نگاهداری تأسیسات حرارتی و برودتی، تعمیر تأسیسات آب و برق و ... می شود.
  ج- قسمتی از درآمدها نیز برای نگاهداری ساختمان، آسفالت پشت بام، تعمیر دیوارها و پله ها و تزئینات قسمت های مشترک #هزینه می شود.
  د- پرداخت #حق-بیمه ، هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر
  به موجب قانون، مدیر (هیأت مدیره) مکلف است بخشی از درآمد ساختمان را صرف بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی نماید.
  ه- در ساختمان های بزرگ که اداره آنها مستلزم تشکیلات گسترده است و از برخی افراد جهت انجام امور اداری استفاده می شود، پرداخت #حقوق پرسنل اداری موجب تحمیل هزینه هایی بر ساختمان می شود. حق الزحمه مدیر (هیأت مدیره) نیز از جمله هزینه هایی است که باید از محل درآمد #ساختمان پرداخت شود. 🏠 www.pelak21.com
  ☎️📞 ۰۲۱-۴۲۰۸۴۳۲۱
  ✉️ info@pelak21.com
  👉 telegram.me/pelak21official

Log in to like or comment.