نسخه جدید #تلگرام ۳.۱۶ با ویژگی های جدید از جمله پاک کردن پیام در گروه، نمایش اینترنت مصرف شده، آدرس جدید منتشر شد 
https://goo.gl/cRqeWg
83 likes
  • roonegarنسخه جدید #تلگرام ۳.۱۶ با ویژگی های جدید از جمله پاک کردن پیام در گروه، نمایش اینترنت مصرف شده، آدرس جدید منتشر شد 
https://goo.gl/cRqeWg

Log in to like or comment.