زباله های تر و خشک با هم نمی سازند
#طرح_تبلیغاتی 
#تبلیغات_فرهنگی
#شهرداری_تهران
Log in to like or comment.