رضا غیابی | فرصت آفرین
از مربیان تیم جهش
مربیان جهش در دو ماه به صورت فشرده با ده تیمی که در فضای کاری اشتراکی که دانشگاه شهید بهشتی آن را در اختیار قرار خواهد داد جلسات مربی گری خصوصی و تخصصی برگزار می کنند
50 likes
  • jaheshcoرضا غیابی | فرصت آفرین
    از مربیان تیم جهش
    مربیان جهش در دو ماه به صورت فشرده با ده تیمی که در فضای کاری اشتراکی که دانشگاه شهید بهشتی آن را در اختیار قرار خواهد داد جلسات مربی گری خصوصی و تخصصی برگزار می کنند

  • mycybertech👉👉#like..
Log in to like or comment.