رویاهای بزرگ بساز
براشون تلاش کن
روی اونا تمرکز کن
و با آدمای خوب معاشرت داشته باش 😆
66 likes
  • mobtakeran.newsرویاهای بزرگ بساز
    براشون تلاش کن
    روی اونا تمرکز کن
    و با آدمای خوب معاشرت داشته باش 😆

Log in to like or comment.