.
نازنین دانشور | موسس تخفیفان
از مربیان تیم جهش
مربیان جهش در دو ماه به صورت فشرده با ده تیمی که در فضای کاری اشتراکی که دانشگاه شهید بهشتی آن را در اختیار قرار خواهد داد جلسات مربی گری خصوصی و تخصصی برگزار می کنند
67 likes
  • jaheshco.
    نازنین دانشور | موسس تخفیفان
    از مربیان تیم جهش
    مربیان جهش در دو ماه به صورت فشرده با ده تیمی که در فضای کاری اشتراکی که دانشگاه شهید بهشتی آن را در اختیار قرار خواهد داد جلسات مربی گری خصوصی و تخصصی برگزار می کنند

  • saeedeh_dh@puranzamani
Log in to like or comment.