.
ثبت نام مقدماتي در جهش اول
مهلت ثبت نام تا ١٣ ام آذر ماه
جهش اول شامل چهار مرحله:
١.ثبت نام مقدماتي در سايت جهش 
در اين مرحله از بين تيم هاي متقاضي حضور در فضاي كاري جهش ٤٠ تيم انتخاب مي شوند.
٢.شركت در ٥ كارگاه فشرده
برگزاري يك هفته كارگاه فشرده براي ٤٠ تيم منتخب در زمينه مباحث توسعه مشتري و با تمركز بر فعاليت تيم ها
٣.انتخاب ٢٠ تيم جهت حضور در رويداد جهش اول
انتخاب ٢٠ تيم از بين تيم هاي شركت كننده پس از برگزاري كارگاه ها در طي دو كارگاه آموزش نحوه ارائه
٤.رويداد جهش اول
حضور ٢٠ تيم برتر در تاريخ ١ دي در مقابل داوران و ورود ١٠ تيم برتر به فضاي كاري اشتراكي جهش كه دانشگاه شهيد بهشتي در اختيار مي گذارد
ثبت نام در سايت
Sbu.jahesh.co
40 likes
 • jaheshco.
  ثبت نام مقدماتي در جهش اول
  مهلت ثبت نام تا ١٣ ام آذر ماه
  جهش اول شامل چهار مرحله:
  ١.ثبت نام مقدماتي در سايت جهش
  در اين مرحله از بين تيم هاي متقاضي حضور در فضاي كاري جهش ٤٠ تيم انتخاب مي شوند.
  ٢.شركت در ٥ كارگاه فشرده
  برگزاري يك هفته كارگاه فشرده براي ٤٠ تيم منتخب در زمينه مباحث توسعه مشتري و با تمركز بر فعاليت تيم ها
  ٣.انتخاب ٢٠ تيم جهت حضور در رويداد جهش اول
  انتخاب ٢٠ تيم از بين تيم هاي شركت كننده پس از برگزاري كارگاه ها در طي دو كارگاه آموزش نحوه ارائه
  ٤.رويداد جهش اول
  حضور ٢٠ تيم برتر در تاريخ ١ دي در مقابل داوران و ورود ١٠ تيم برتر به فضاي كاري اشتراكي جهش كه دانشگاه شهيد بهشتي در اختيار مي گذارد
  ثبت نام در سايت
  Sbu.jahesh.co

Log in to like or comment.