.
شهرام فخار با صحبت از شكست ها و تجارب كوچك و بزرگ زندگي كاري اش؛مهمان امروز جهش تد
61 likes
  • jaheshco.
    شهرام فخار با صحبت از شكست ها و تجارب كوچك و بزرگ زندگي كاري اش؛مهمان امروز جهش تد

Log in to like or comment.