خبر خوب
انتشار کتاب راهبردهای رفتاری مثبت در اوتیسم. 
مارتین هانبری آموزشگری‌ست که ۲۰سال از تجربه حرفه‌ای‌اش رابه کار باکودکان طیف اوتیسم اختصاص داده و تاکنون ۳کتاب دراین باره نوشته است.
50 likes
  • afroozschoolخبر خوب
    انتشار کتاب راهبردهای رفتاری مثبت در اوتیسم.
    مارتین هانبری آموزشگری‌ست که ۲۰سال از تجربه حرفه‌ای‌اش رابه کار باکودکان طیف اوتیسم اختصاص داده و تاکنون ۳کتاب دراین باره نوشته است.

  • miss.m.toranjzarخیلی عالیه. امیدوارم راهکارهای ارائه شده با توجه به فرهنگ کشور ما کاربردی و قابل استفاده باشه. متاسفانه بچه های اوتیسم خیلی زیاد شدن تو اطرافمون
  • maadaaraaneehaa@pesarakkk
  • avtkurdبسیار خبر خوبی دادین منتظرین
Log in to like or comment.