.
برگزاري كارگاه هاي تخصصي براي ٤٠ تيم پذيرفته شده در مرحله نخست رويداد جهش اول | كارگاه MVP با حضور بهار مازندراني
69 likes
  • jaheshco.
    برگزاري كارگاه هاي تخصصي براي ٤٠ تيم پذيرفته شده در مرحله نخست رويداد جهش اول | كارگاه MVP با حضور بهار مازندراني

  • itfunny.irبیشتر پست بذارید🆙 .....
Log in to like or comment.