کوزینیا اونوپوردیودس (Cousinia onopordioides)، از بخشCynaroides، که بیشترین کپه و تعداد گل را دارد. گونه ای پرپراکنش در شرق ایران (با تشکر از خانم مونا خباز)

#floraofiran #herbarium #tuh #tehranuniversityherbarium #cousinia #cousiniaonopordioides #iran #herbier
19 likes
Log in to like or comment.